LAPS logo
Information om LAPS och allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR LAPS AB

§ 1. ALLMÄNT

§ 1.1 Leverantören av LAPS och de tjänster som tillhandahålls på LAPS.se är LAPS AB (nedan kallat LAPS). Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan LAPS AB med organisationsnummer 559274-7900 och beställaren, nedan kallad kunden, vad gäller rätten till att nyttja webblösning och andra tjänster/ produkter/funktioner som kunden beställt och som tillhandahålls av LAPS under varumärket LAPS, nedan kallat Systemet. Tjänster, produkter och funktioner specificeras på www.LAPS.se.
§ 1.2 Dessa allmänna villkor utgör en del av avtalet mellan kunden och LAPS vid kundens utnyttjande av Systemet. Avtal ska anses ingått när kunden har beställt Systemet och LAPS har bekräftat beställningen.§ 1.3 Underåriga har ej rätt att ingå avtal med LAPS utan förmyndares föregående godkännande.

§ 2. TJÄNSTEN

§ 2.1 De tjänster som kunden nyttjar, dvs. omfattas av avtalet, framgår av offert och/eller orderbekräftelse. Kunden svarar själv för den utrustning som behövs för att ansluta till och använda Systemet, exempelvis Internetuppkoppling och hårdvara.
§ 2.2 LAPS har rätt att rutinmässigt uppdatera och förbättra Systemet.
§ 2.3 Genom detta avtal erhåller kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att nyttja Systemet. Kunden erhåller inga andra rättigheter av vad slag det vara må genom detta avtal. LAPS (eller tredjepartsleverantör till LAPS) behåller äganderätten till Systemet.
§ 2.4 Kunden får inte ändra, anpassa eller omarbeta Systemet om inte LAPS och Kunden träffat särskild överenskommelse därom. LAPS ansvarar inte under några omständigheter för fel, brister, skador eller andra ofullkomligheter som beror på Kunden eller Kundens ändringar, anpassningar eller omarbetningar av Systemet.

§ 3. BETALNING

§ 3.1 Betalning ska ske kvartals- eller årsvis i förskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum.
§ 3.2 Periodiska avgifter, såsom transaktionsavgifter för betalkortslösningar faktureras månadsvis i efterskott.
§ 3.3 Om kunden inte betalar i rätt tid förbehåller sig LAPS rätten att stänga kundens tillgång till Systemet. Avgift för Systemet utgår dock trots spärrad tillgång till Systemet. Vid försenad betalning har LAPS rätt att ta ut påminnelseavgift och inkassoavgift, samt kräva dröjsmålsränta enligt lag.

§ 4. FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

För att kunna tillhandahålla bästa möjliga service behöver LAPS regelbundet utveckla/byta ut teknisk utrustning och uppdatera programvara osv. I samband med detta kan det bli nödvändigt att stänga av systemåtkomsten. Ett meddelande skickas ut i förväg och åtkomsten kommer vanligen att stängas av inom tidsintervallet 21.00 till 06.00. Underhåll sker i första hand under vardagar men kan även ske lördag och söndag. Förutsatt att meddelande om planerat underhåll skickats ut i förväg är förebyggande underhåll ej att anse som avbrott i Systemet.

§ 5. PRISHÖJNINGAR

LAPS har rätt att ändra priset för tjänsten på grund av prisindexuppräkningar enligt IT-konsultindex med föregående års indexutveckling från och med januari till och med december månad. Prisförändringar ska meddelas kund skriftligen tre månader före höjning.

§ 6. BEHANDLING AV OCH TILLGÅNG TILL DATA

§ 6.1 Kunden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som kunden lagrar i Systemet. LAPS bearbetar endast kundens data efter anvisningar från kund och bearbetar inte sådana data för egna, ej relevanta syften. Om LAPS behandlar personuppgifter vid tillhandahållandet av tjänsten för vilka kunden är att anse som personuppgiftsansvarig ska LAPS anses som personuppgiftsbiträde. LAPS är bundna av sekretess avseende all information som erhålls om kunden och LAPS får inte lämna ut sådan information till tredje part. LAPS har vidtagit erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra systeminformationen från att av misstag eller genom illegal handling förstöras, gå förlorad, förfaras och för att förhindra att sådan information når någon obehörig part, missbrukas eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot den svenska personuppgiftslagen.

§ 6.2 LAPS ansvarar för driften av den med kunden överenskomna tjänsten, vilket bl.a. innefattar regelbunden backup av kundens data. LAPS kan dock ej garantera att data går att återläsa till kundens konto.

§ 6.3 Kunden har rätt att få tillgång till sitt datainnehåll som lagras i Systemet, exempelvis kunddata, orderdata och produktdata. Kunden har rätt att få ut denna data som en databasfil vid förfrågan samt vid avtalets upphörande.

§ 7. LAPS ANSVAR

§ 7.1 LAPS garanterar en tillgänglighet till Systemet på 99,5% mätt över ett kvartal. Om Systemet ligger nere mer än garanterad tillgänglighet kan kunden erhålla ett prisavdrag. Prisavdraget kan aldrig uppgå till mer än kundens kostnad för tjänsten för den faktiska tidsperiod som tjänsten ej varit tillgänglig. Prisavdrag är den enda påföljd som kunden kan göra gällande i händelse av bristande tillgänglighet.

§ 7.2 I händelse av att Systemet innehåller mindre funktionsbuggar som LAPS avgör är affärskritiska kommer dessa att åtgärdas av LAPS. Generella uppdateringar och nya versioner av Systemet ingår inte i kundens pris för tjänsten utan extra kostnad för detta tillkommer. Ytterligare support- och servicetjänster kan tecknas enligt LAPS SLA.

§ 7.3 LAPSs sammanlagda ansvar under ett kalenderår är begränsat till ett belopp som motsvarar kundens ersättning för Systemet under aktuellt kalenderår, dock maximalt 10 000 kr.

§ 7.4 LAPS ansvarar inte för skador som kunden orsakas på grund av tekniska fel eller brister, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet till Systemet eller liknande omständigheter eller händelser hos annan än LAPS. Då Systemet är avhängigt att Internet fungerar normalt är kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i tjänsten.

§ 7.5 LAPS ansvarar inte för det fall obehörigt intrång i Systemet orsakar förstörelse eller förvanskning av data eller information.

§ 7.6 LAPS ansvarar inte i något fall för indirekta skador eller följdskador såsom verksamhetsavbrott, utebliven vinst eller förlust av data.

§ 7.7 Kunden ska skriftligen framställa anspråk på prisavdrag/skadestånd senast tre månader efter det att kunden upptäckte eller bort upptäcka att kunden hade möjlighet att göra krav gällande. Underlåter kunden att framställa krav inom ovan angivna tid förlorar kunden sin rätt att göra krav gällande.

§ 8. KUNDENS ANSVAR

§ 8.1 Kunden ansvarar för att anmäla samtliga buggar och fel i Systemet till LAPS utan oskäligt dröjsmål. Om Kunden inte har reklamerat mot något fel i Systemet inom 3 månader från installation av Systemet förlorar kunden sin rätt att påtala fel som fanns vid leverans.

§ 8.2 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lag vid användande av Systemet, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Detta innebär exempelvis att kunden ansvarar för att all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina kataloger via Systemet inte strider mot tillämplig lag. Kunden garanterar att kundens användande av Systemet varken direkt eller indirekt innebär intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Kunden ska hålla LAPS skadelös mot alla anspråk som tredje man gör gällande mot LAPS och skador som LAPS lider på grund av kundens användning av Systemet.

§ 8.3 Kunden ansvarar för sin användning av Systemet, exempelvis korrespondens via epost etc. Spam leder ovillkorligen till avstängning. Definitionen av spam är e-postmeddelanden som vid upprepade tillfällen skickas ut i stort antal till enskilda användare som aldrig har varit i kontakt med avsändaren eller som har avböjt sådan kommunikation.

§ 8.4 Kunden äger rätt att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande. Detta begränsar dock ej kundens ansvar enligt detta avtal.

§ 9. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

§ 10.1 Avtalet gäller från godkännande av offerten till och med 12 månader från utställningsdatumet av LAPS första faktura. Systemet anses installerat när LAPS har levererat inloggningsuppgifter och adress till kunden. Om avtalet inte sägs upp skriftligen av någon part senast 3 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med 12 månader åt gången med samma uppsägningstid.

§ 10.2 Till undvikande av missförstånd anges att avtalstiden inte är beroende av när kunden väljer att nyttja Systemet, exempelvis genom att ladda in material så som information om artiklar, bilder, företaget, köpvillkor etc.

§ 10.3 LAPS har rätt att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om kunden har brutit mot någon bestämmelse i avtalet som är av väsentlig betydelse för LAPS. Brott mot § 8 samt utebliven betalning av faktura hänförlig till detta avtal eller till andra tjänster som LAPS tillhandahåller kunden och som är relaterade till Systemet ska alltid anses utgöra ett avtalsbrott av väsentlig betydelse.

§ 10. FORCE MAJEURE

LAPS ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som LAPS skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder LAPS inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 11. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

§ 12.1 Kunden får överlåta avtalet först efter LAPSs skriftliga medgivande.

§ 12.2 LAPS har rätt att utan kundens medgivande överlåta avtalet till annat företag som övertar LAPSs skyldigheter och rättigheter gentemot kunden enligt avtalet.

§ 12. ÄNDRINGAR I AVTALET

LAPS har rätt att göra ändringar och tillägg till avtalet. Sådana ändringar ska meddelas kunden senast 30 dagar innan ikraftträdandet. Om ändringarna är till nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från när ändringarna träder ikraft , dock endast under förutsättning att kunden skriftligen meddelar LAPS härom senast innan dag då ändringarna träder ikraft.

§ 13. MARKNADSFÖRING

Om inte annat har avtalats har LAPS i sin marknadsföring eller i andra sammanhang rätt att ange att LAPS tillhandahållit Systemet till kunden.

§ 14. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

§ 15.1 Varje tvist som uppstår avseende detta avtal ska tas upp Malmö tingsrätt som första instans.§ 15.2 Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Laps AB
Organisationsnummer 559274-7900
Address:World Trade Center
LAPS AB
Skeppsgatan19
211 11 Malmö
Har du frågor om dina personuppgifter?
Kontakta info@laps.se

Kontakta oss

Stort tack, vi återkommer snarast!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.